Yönetmelik
 

 

 
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ KADIN ARAŞTIRMALARI VE EĞİTİM MERKEZİ
BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç
MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak kurulan Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu Yönetmelik; Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezinin amaçlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin hükümleri kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Danışma Kurulu: Merkezin Danışma Kurulunu,
b) Merkez (KAEM): Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitim Merkezini,
c) Merkez Müdürü: Merkezin Müdürünü,
ç) Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörünü,
d) Üniversite: Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi
e) Yönetim Kurulu: Merkezin Yönetim Kurulunu,
ifade eder.
 

İKİNCİ BÖLÜM

Merkezin Amacı, Faaliyet Alanları, Yönetim Organları ve Görevleri

Merkezin amacı ve faaliyet alanları
MADDE 5- (1) Merkezin amacı ve faaliyet alanları şunlardır:
a) Gelişim ve değişim sürecinde kadın etkinliği bilincini arttırmak ve Ülkemizin kültürel yapısıyla uyumlu dinamik bir insan profili geliştirmede kadın ve erkek bütünlüğünü öne çıkarma;  kadınlar ve erkekler arasındaki fırsat eğitliği kadar, onların farklı bir birey olduklarının kabul edilmesinin, kültürel devingenlik açısından önemini açığa çıkarmak; tarihsel ve kültürel bir süreç olarak isimlendirebileceğimiz fert olarak kadın bilincini uyandırma çabasında, kadın haklarını korumak, yaygınlaştırmak, geliştirmek ve bu alanda bütün toplumun bilinç düzeyinin yükseltilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yapmak,
b) Kadınların eğitim, sağlık, hukuk, siyaset, bilim, sanat ve iş yaşamındaki konumları ile ilgili olarak araştırmalar yapmak, bilimsel araştırmaların yeni yöntemlerini uygulamak, elde edilen sonuçları toplumla paylaşmak, mevcut çalışmaları desteklemek,
d) Kadın çalışmalarıyla ilgili uluslararası gelişmeleri izlemek ve gelişmelere ilişkin bilgilendirici panel, çalıştay, konferans, çalıştay, sempozyum ve kongre gibi toplantılar düzenlemek,
c) Ulusal ve uluslararası diğer merkezlerle koordinasyon işbirliği yapmak, bu amaçla öğrenci ve öğretim üyelerinin değişimlerini gerçekleştirecek girişimlerde bulunmak, kadın çalışmaları yapanların bir araya gelmesini ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlamak ve iletişimi güçlendirmek,
d) Üniversite bünyesinde farklı akademik disiplinlere mensup akademisyenlerin yürüttüğü çalışmaları bir çatı altında toplamak,
e) Kadın araştırmaları alanında lisans üstü programlarının açılmasını teşvik etmek, açılan programların başarılı ve amaca uygun şekilde yürütülmesine katkılarda bulunmak,
f) Lisans ve lisansüstü öğrencilerinin Merkezin amacına uygun düşen eğitim ve öğretimlerine yardımcı olmak, toplumsal sorunların çözülmesine katkısı olacak uygulamalı çalışmalar yapmalarına imkan sağlamak,
g) Üniversite öğrencilerini Merkezin konusuyla ilgili ve ülke ihtiyaçları doğrultusunda araştırmalara ve sosyal sorumluluk projelerine yöneltmek, teşvik amaçlı ödüllü yarışmalar düzenlemek,
ğ) Ülke ve bölge kadınının kültürel birikimini araştırmak,
h) Kadın araştırmaları arşivi ve kitaplığı oluşturmak, yayın organlarını hazırlamak ve üniversitenin eğitim ve araştırma merkeziyle bütünleşerek alanla ilgili yayın yapmak,
h)) Ulusal kalkınmaya etkin biçimde katılamamış olan kadınlar ve kız çocukları için özel eğitim programları açmak ve seminerler düzenlemek;
m) Kadın haklarıyla ilgili mevzuata ilişkin çalışmalar yapmak, eğitim faaliyetleri yürütmek,
ı) Bilgi toplumuna dönüşen ülkelerde eğitim, sağlık ve yöneticilik gibi hizmetlerde istihdam edilecek kadın sayısını artırmak amacıyla alınabilecek tedbirleri ve bu çerçevede gerçekleştirilmesi gereken yapısal dönüşümleri belirlemek ve bu bilgileri kamuoyu ile paylaşmak,
i) Çeşitli alanlarda başarılı çalışmalar yapmış ve toplumsal katkılarda bulunmuş kadınların Merkezle iletişimlerini temin etmek ve deneyimlerini aktarmalarını sağlamak,
l) İlgili kurum ve kuruluşlara kadın araştırmalar ve çalışmaları hakkında danışmanlık yapmak,

Merkezin yönetim organları
MADDE 6- (1) Merkezin yönetim organları şunlardır:
a) Merkez Müdürü,
b) Yönetim Kurulu,
c) Danışma Kurulu.
Merkez müdürü
  
MADDE 7-
(1) Merkez Müdürü; Rektör tarafından, Üniversite öğretim üyeleri arasından üç yıl için görevlendirilir. Süresi dolan Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir.
a) Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektör tarafından, Üniversite öğretim elemanları arasından iki kişi müdür yardımcısı olarak görevlendirilir. Müdür yardımcıları, Merkez Müdürünün verdiği işleri yapar.
b) Merkez Müdürünün bulunmadığı zamanlarda yerine müdür yardımcılarından biri vekâlet eder.
Merkez müdürünün görevleri:
MADDE 8- (1) Merkez Müdürünün görevleri şunlardır:
a) Merkezi temsil etmek,
b) Yönetim Kurulu ve Danışma Kurulunun oluşturulmasında Rektöre öneri sunmak,
c) Yönetim Kurulunu toplantıya çağırmak, gündemi hazırlamak, kurulun başkanı olarak toplantıları yönetmek,
ç) Çalışma programları oluşturmak, yürütmek, denetlemek,
d) Öğretim yılı başında çalışma planı, öğretim yılı sonunda faaliyet raporu hazırlamak ve Yönetim Kuruluna sunmak,
e) Yönetim Kurulunca onaylanan faaliyet raporunu ve çalışma programını Rektörün onayına sunmak,
f) Danışma Kurulunu her yıl en az bir defa toplamak,
g) İdari ve akademik personel ihtiyacını belirlemek, Yönetim Kurulunun görüşünü aldıktan sonra Rektörün onayına sunmak,
ğ) Araştırma projelerinin düzenlenmesini, yönlendirilmesini ve denetimini sağlamak,
h)  Kadın çalışmaları anabilim dalıyla koordinasyon ve işbirliği yapmak,
ı) Yönetim kurulundan çıkan kararlar doğrultusunda merkezin çalışmalarında yeni düzenlemler yapmak,
Yönetim kurulu
MADDE 9- (1)
a) Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü, Müdür yardımcıları ve Merkez Müdürünün teklifi üzerine Rektörün onayıyla konuyla ilgili Üniversite öğretim elemanları arasından üç yıl süreyle görevlendirilecek dört üye olmak üzere toplam yedi üyeden oluşur. Süresi biten üye yeniden görevlendirilebilir. Üyeliğin herhangi bir nedenle boşalması halinde süresi yeniden başlatılmak üzere yeni bir üye görevlendirilir.
b) Yönetim Kurulu ayda bir kez toplanır. Merkez Müdürü gerekli gördüğü hallerde veya üyelerden üçünün yazılı talebi üzerine Yönetim Kurulunu ayrıca toplantıya çağırabilir. Yönetim Kurulu, salt çoğunlukla toplanır ve kararlar oy birliği veya oy çokluğu ile alınır. Oyların eşitliği halinde ise başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış sayılır.
Yönetim kurulunun görevleri
MADDE 10- (1) Yönetim kurulunun görevleri şunlardır:
a) Merkez Müdürü tarafından hazırlanan yıllık çalışma programını ve gündemde bulunan araştırma ve eğitim projelerini görüşüp karara bağlamak,
b) Merkezin çalışmaları için gerekli görülen çalışma grupları ve komisyonları kurmak,
c) Yönetim Kuruluna verilen diğer işleri yürütmek.
Danışma kurulu ve görevleri
MADDE 11- (1) Merkezin çalışmalarına öneri ve uyarılarıyla katkıda bulunan Danışma Kurulu; Merkezin amaçları doğrultusunda yapmış olduğu çalışmalarıyla tanınmış, Üniversite içinden veya dışından seçilecek ve Merkez Müdürünün önerisi üzerine Rektörün onayı ile görevlendirilen en çok on üyeden oluşur.
(2) Danışma Kurulu; her yıl en az bir defa olmak üzere, Merkez Müdürü tarafından belirlenen tarihte ve Üniversite rektörünün başkanlığında toplanır. Toplantılarda çoğunluk şartı aranmaz.
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Personel ihtiyacı
MADDE 12- (1) Merkezin akademik, teknik ve idari personel ihtiyacı 2547 sayılı Kanunun 13 üncü maddesine göre Rektör tarafından görevlendirilecek personel tarafından karşılanır.
Yürürlük
MADDE 13- (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlülüğe girer.
Yürütme
MADDE 14- (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Rektörü yürütür.
 


Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi     Kadın Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi
Telefon : 0 338 226 40 10     Belgegeçer : 0 338 228 21 39     E-posta : kam@kmu.edu.tr
70100/KARAMAN

Sayaç